Strona główna» MONIT-AIR» Szkolenia, seminarium i konferencja naukowo-promocyjna

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Promocyjna

Konferencja MONITAIR (4).jpgW dniu 20 października 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, w sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-promocyjna, podsumowująca realizację projektu MONIT-AIR „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”. Wnioski przedstawiali naukowcy i eksperci.

Konferencja rozpoczęła się o 10.00.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki działań wykonywanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

W konferencji udział wzięli:

- Radni Miasta Krakowa,

- naukowcy z krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

- Przedstawiciele Rady Programowej ds. Ochrony Zieleni oraz Rady Programowej
ds. Ochrony Powietrza

- Przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,

- Przedstawiciele polskich miast m.in. Bielsko-Białej, Rybnika,

- Przedstawiciel ArcelorMittal Poland S.A.

- Eksperci zagraniczni

Program:

SESJA I, godz. 10.15–11.30

• „Kartowanie pokrycia i użytkowania terenu okolic Krakowa z wykorzystaniem klasyfikacji OBIA oraz danych teledetekcyjnych i GIS” – dr hab. inż. Piotr Wężyk, dr inż. Urszula Cisło-Lesicka, dr Katarzyna Bajorek-Zydroń, dr Roeland Kok R.

• „Wykorzystanie metody teledetekcyjnej SODAR do oceny warunków wentylacyjnych Krakowa” – dr Ewa Krajny, dr Leszek Ośródka

• „Zarządzanie i monitorowanie zieleni miejskiej na przykładzie wdrożenia aplikacji R3 TREES w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie” – dr Katarzyna Bajorek-Zydroń, dr hab. inż. Piotr Wężyk, mgr inż. Katarzyna Czajka, mgr inż. Kinga Szerszeń, mgr Elżbieta Jędrzejczak

 SESJA II, godz. 12.00–13.30

• „Modelowanie warunków przewietrzania Krakowa” – mgr Jolanta Godłowska, mgr Wiesław Kaszowski

• „Integracja technologii lotniczego, mobilnego i naziemnego skanowania laserowego
w procesie inwentaryzacji zielenimiejskiej wybranych fragmentów Krakowa” – dr inż. Artur Warchoł, mgr Piotr Szwed, dr hab. inż. Piotr Wężyk

• „Klimat Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem stosunków anemologicznych w świetle badań wieloletnich”– prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

• „Prognozowanie jakości powietrza w Norwegii. Projekt „Bedre Byluft” – Lepsze Powietrze Miejskie”– dr Bruce Rolstad Denby, prof. dr hab. Jerzy Bartnicki

 SESJA III, godz. 13.45–15.15

• „Ocena przyczyn zanieczyszczeń powietrza w czesko-polsko-słowackim regionie przygranicznym – metodyka oceny jakości powietrza w Ostrawie” – dr inż. Petr Jančík

• „Przestrzenne wskaźniki jakości życia w mieście na przykładzie Krakowa” – dr hab. inż. Piotr Wężyk, mgr Alicja Miodońska

• „Współczesne kierunki w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego. Nowe metody identyfikacji źródeł niskiej emisji w miastach” – prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

• Dyskusja i podsumowanie

W ramach projektu MONIT-AIR dla Krakowa stworzono system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza, stanowiący bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc regeneracji powietrza, terenów zieleni oraz likwidacji niskiej emisji. Baza ta pozwoli w przyszłości na prowadzenie specjalistycznych prac nad przewidywaniem zagrożeń, związanych z procesami urbanistycznymi, dotyczącymi m.in. utrudnień w przewietrzaniu miasta.

Jednym z najważniejszych elementów pracy badaczy było wyznaczenie obszarów, w których zachodzi szczególnie intensywna wymiana powietrza między miastem a jego otoczeniem. Istotnym wnioskiem jest to, że pokrywają się one w ogólnym zarysie z kanałami przewietrzania, wyznaczonymi w poprzednich opracowaniach urbanistycznych, dając przy tym dokładniejszą informację, w większym stopniu uwzględniającą wpływ zieleni i zabudowy miejskiej.

Wyznaczono także miejsca (tzw. drugorzędne obszary przewietrzania), w których oprócz wydajnego transportu powietrza poza miasto, zachodzą intensywne procesy jego mieszania, wynikające z szorstkości podłoża. Drugorzędne obszary przewietrzania wspomagają odpływ zanieczyszczonego powietrza z miasta.  

Równie ważnym czynnikiem, wpływającym na oczyszczanie powietrza w mieście są tereny zielone. Tego zagadnienia dotyczyło kolejne zadanie projektu, czyli aktualizacja mapy roślinności Krakowa.

Według obliczeń dokonanych w ramach realizacji projektu MONIT-AIR, w Krakowie znajduje się około 1,24 mln drzew. Ich rozmieszczenie na terenie miasta jest jednak dość nierównomierne. Najwyższy współczynnik liczby drzew (powyżej 51 drzew/ha), przypada w dzielnicy VIII (Dębniki) i IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki.