Strona główna» Oddaj odpady» Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów

1 2 3

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.

Przy zakupie akumulatorów ołowiowych (kwasowych) pobierana jest opłata depozytowa, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę. Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży akumulatora do przyjęcia zużytego oraz pobrania opłaty depozytowej, jeżeli kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę. Zwrot opłaty depozytowej następuje za potwierdzeniem na fakturze VAT lub paragonie.

Od dnia 28 sierpnia 2009 r. sklepy o powierzchni pow. 25 m2, które prowadzą sprzedaż baterii i akumulatorów przenośnych mają obowiązek realizować zbiórkę zużytych baterii dostarczanych przez użytkowników końcowych czyli konsumentów (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666), co również przemawia za koniecznością selektywnego ich zbierania ze strony użytkowników końcowych.

Ponadto każdy mieszkaniec Krakowa zebrane zużyte baterie i akumulatory może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

• LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1D
• Punktu Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych przy ulicy Krzemienieckiej 40.

Zbiórkę baterii prowadzą również we własnym zakresie firmy, instytucje oraz placówki oświatowe.

ADRESY PLACÓWEK HANDLOWYCH, OŚWIATOWYCH ORAZ INSTYTUCJI I INNYCH FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZBIÓRCE ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.