Strona główna» Oddaj odpady

Oddaj odpady

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowy System gospodarowania odpadami w Krakowie wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zapisy tej ustawy nałożyły na gminy obowiązki gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązują je między innymi do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przyjęty w Krakowie system gospodarki odpadami komunalnymi obowiązuje zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W ramach zadeklarowanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Miejska Kraków zapewnia odbiór z terenu nieruchomości i zagospodarowanie odpadów: zmieszanych, surowców wtórnych (tj. papier, metal, plastik, szkło), odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z harmonogramem).
Pozostałe odpady mogą zostać odebrane w ramach odpłatnej usługi dodatkowej lub nieodpłatnie można je dostarczyć do instalacji na terenie gminy i różnego rodzaju pojemników.

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi w Krakowie określa uchwalony przez Radę Miasta Krakowa w grudniu 2012 roku „Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (Uchwała Nr XIII/917/12 z dnia 19.12.2012 roku).

Wybierając banery po lewej stronie dowiesz się więcej na temat poszczególnych typów zbiórek.

Więcej informacji również na stronie www.mpo.krakow.pl oraz www.nowezasady.pl

tabletki.jpg 116.jpg 118.jpg 115.jpg 
 114.jpg  110.jpg  109.jpg  2.jpg