Strona główna» STRONA LAMUSOWNIA» LAMUSOWNIA - Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów, LAMUSOWNIA -"miejsce...» PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW "BARYCZ" - TEL. 12 278 30 81

PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW "BARYCZ" - TEL. 12 278 30 81

Z Punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych mogą również skorzystać przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpłatnie zgodnie z cennikiem.
Dostarczane do Punktu odpady po ich zważeniu i zarejestrowaniu gromadzone są w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady przewożone są do Zakładu odpadów wielkogabarytowych, sortowni lub innych instalacji zajmujących się przetwarzaniem tego typu odpadów .
Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych funkcjonuje w oparciu o Decyzję nr WS-06.MW.7662-67/09 z dnia 26.01.2010 roku wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.